ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
กลุ่มสาระ / หมวดวิชา
Poll แสดงความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เว็บไซต์ www.nto.ac.th
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บทเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เผยแพร่ผลงาน ครูกรชวัล สุวรรณกลาง  
      

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษและความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย กรชวัล สุวรรณกลาง
ปีที่ศึกษา: 2563

 

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่าน เพิ ่มเติมเ รื ่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าห รับนักเ รียนชั้น มัธยมศึกษ าปีที ่ 3 (2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand (4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวน 33 คน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบยกชั้น (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคือ 1.แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน 2. แบบวัดด้านการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 3. แบบวัดความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( x ) ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ ่านเพิ ่มเติม เรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญต้องการให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถใน การอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand 2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดเท่ากับ 82.00/84.27 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษและความเข้าใจ ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 3 ด้าน คือ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ด้านการเรียนด้วยตนเอง และด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความเข้าใจ ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษและความเข้าใจ ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประกาศโดย : โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
วันที่ประกาศ : 2566-01-06
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิติวัฒนา ศรีคราม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
เช็คผลการเรียนออนไลน์
สำนักงานฝ่าย
ภาพกิจกรรมโรงเรียนปี 2565
อื่นๆ
แบบสอบถาม
สารประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.129.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 287,540

ปฏิทิน
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
      
 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ | Gotcha | Invadido por xNot_RespondinGx | Hacked By xNot_RespondinGx | ProblemCyberTeam
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-381-171
Email : ntuschool99@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.