ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
กลุ่มสาระ / หมวดวิชา
Poll แสดงความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เว็บไซต์ www.nto.ac.th
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บทเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เผยแพร่ผลงาน ครูกรชวัล สุวรรณกลาง  
      

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษและความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย กรชวัล สุวรรณกลาง
ปีที่ศึกษา: 2563

 

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่าน เพิ ่มเติมเ รื ่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าห รับนักเ รียนชั้น มัธยมศึกษ าปีที ่ 3 (2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand (4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวน 33 คน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบยกชั้น (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคือ 1.แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน 2. แบบวัดด้านการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 3. แบบวัดความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( x ) ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ ่านเพิ ่มเติม เรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญต้องการให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถใน การอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand 2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษ และความเข้าใจร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดเท่ากับ 82.00/84.27 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษและความเข้าใจ ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 3 ด้าน คือ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ด้านการเรียนด้วยตนเอง และด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความเข้าใจ ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษและความเข้าใจ ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Top 10 most prosperous provinces in Northeast Thailand ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประกาศโดย : โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
วันที่ประกาศ : 2566-01-06
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิติวัฒนา ศรีคราม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
เช็คผลการเรียนออนไลน์
สำนักงานฝ่าย
ภาพกิจกรรมโรงเรียนปี 2565
อื่นๆ
แบบสอบถาม
สารประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.26.196.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 336,213

ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 291 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
      
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-381-171
Email : ntuschool99@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.