อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

 

ข้อมูลพื้นฐาน
ฝ่ายบริหาร
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
จุลสาร นทอ.นิวส์
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.227.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 83,491


  หน้าแรก     เผยแพร่ผลงานครูศิรภัสสร 

เผยแพร่ผลงานครูศิรภัสสร
เผยแพร่ผลงานครูศิรภัสสร  
  เผยแพร่ผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ        

 เผยแพร่ผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  อาหารไทยในท้องถิ่น

                 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม อาหารไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้ศึกษา     นางศิรภัสสร  โคลงชัย

ตำแหน่ง    ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์   อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา     

 บทคัดย่อ

              รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  อาหารไทยในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม อาหารไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม อาหารไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  จำนวน  22  คน  โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  จำนวน  22  คน  โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2560  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์    อำเภอโนนไทย  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  249  คน  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์    อำเภอโนนไทย  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  22  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) สถิติที่ใช้  คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานด้วย  t – test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

                   1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม อาหารไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  มีประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  85.38/89.09  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้

                     2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม อาหารไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   มีค่าเท่ากับ 0.8048หมายความ  ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น จากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.48

                  3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม อาหารไทย 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                  4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ที่มีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม อาหารไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (=4.50)  

 เรื่องที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

ผู้วิจัย     นางศิรภัสสร  โคลงชัย

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์   อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา     

 บทคัดย่อ

 

                 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการสร้างความรู้คู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา  (R&D)  ขั้นตอนดังนี้   ขั้นที่  1 สร้างรูปแบบการสอน  เป็นการสร้างรูปแบบการสอนและเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอน  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบทักษะกระบวนการสร้างความรู้ของนักเรียน  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน  โดยการวิเคราะห์เอกสาร  ผลงานวิจัยและประเมินคุณภาพ  โดยผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  คน   ขั้นที่  ขั้นปรับปรุงคุณภาพรูปแบบการสอน  โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Research)  กับกลุ่มที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  30  คน  โรงเรียนพระทองคำวิทยา  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา  2560  โดยการจัดการเรียนรู้  จำนวน  ชุดกิจกรรมและการศึกษานำร่องครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพระทองคำวิทยา  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ทดลองจัดการเรียนรู้  จำนวน  ชุดกิจกรรม  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  66  คน   ขั้นที่  ขั้นทดลองใช้รูปแบบการสอน  เป็นการทดลองใช้รูปแบบการสอนสร้างองค์ความรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการสร้างความรู้  โดยการวิจัยเชิงทดลอง  Nonrandomized  control  Group  Pretest-Posttest  Design  กับนักเรียนกลุ่มทดลอง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  21  คน  โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2560    จำนวน  22  คน  วิเคราะห์ผลการทดลองสถิติ t-test  for  dependent  และสถิติ  one-way  MANOVA    ขั้นที่  ขั้นขยายผลของรูปแบบการสอน  เป็นการนำรูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ไปให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดนครราชสีมา   จำนวน  โรงเรียนทดลองการจัดการเรียนรู้  ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ปรับปรุงมาจากการทดลองใช้รูปแบบ  การสอนและแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ผู้ศึกษาเขียนขึ้นเอง  โดยทดลองจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  ชุดกิจกรรม  และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน

 สรุปผลการวิจัย

            ผู้ศึกษานำรูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้พัฒนาขึ้นไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์   อำเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  21  คน  เป็นเวลา  32  วัน  จำนวน  6  หน่วยการเรียนรู้  ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม  คือ  โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์ 2  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   จำนวน  22  คน  ผลการทดลองมีดังนี้

1. ทักษะกระบวนการสร้างความรู้  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้  ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า  ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการคิดแสวงหาความรู้  การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  และการคิดประยุกต์ไม่แตกต่างกันเช่นกัน

           2.  ทักษะกระบวนการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มทดลอง  ระหว่างก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ  พบว่า  ทักษะการคิดแสวงหาความรู้และทักษะการคิดสังเคราะห์ไม่แตกต่างกัน  ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดประยุกต์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5

           3.  ทักษะกระบวนการสร้างความรู้คู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  หลังการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้  ปรากฏว่า  ทักษะ     กระบวนการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ  พบว่า  ทักษะการคิดแสวงหาความรู้และทักษะการคิดประยุกต์ไม่แตกต่างกัน  ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และ  .05  ตามลำดับ

            4.  ครูผู้สอนที่ทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เห็นว่ารูปแบบการสอนมี ความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 


ประกาศโดย : โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ -
วันที่ประกาศ : 2019-06-14

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเชาวลิต เกิดกลาง
สาส์นจากผู้อำนวยการ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ / หมวดวิชา
ผลงานทางวิชาการ
Poll แสดงความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-381-171   Fax : 044-381-185
Email : ntuschool99@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.