ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
กลุ่มสาระ / หมวดวิชา
Poll แสดงความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เว็บไซต์ www.nto.ac.th
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บทเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     เผยแพร่ผลงานครูภิมลฌญา 

เผยแพร่ผลงานครูภิมลฌญา
เผยแพร่ผลงานครูภิมลฌญา  
  เผยแพร่ผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ        

เผยแพร่ผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูภิมลฌญา หมั่นสระเกษ

 

ชื่อเรื่อง    ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

ผู้รายงาน    นางภิมลฌญา  หมั่นสระเกษ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ดำเนินการ    2560-2561

 บทคัดย่อ

การรายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  ครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพัฒนาเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยผู้รายงานใช้ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน  โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน  โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ผู้รายงานแบ่งดำเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1  การสร้าง และการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ตอนที่ 2 การทดลองการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และตอนที่ 4  วิธีดำเนินการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประชากรที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้นรวม 263 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลากรายชื่อห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน เล่มที่ 2 ตลาดในระบบเศรษฐกิจ เล่มที่ 3 อุปสงค์ เล่มที่ 4 อุปทาน เล่มที่ 5  การกำหนดราคาและค่าจ้าง เล่มที่ 6 การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ การวิเคราะห์ และการจัดทำข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง (Validity) หาค่าความยาก (P) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการรายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เชิงเหตุผลโดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ และการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ โดยใช้เกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้

ผลการศึกษา พบว่า

        1. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 85.25/87.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

          2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน        โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ระหว่างการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก

 


ประกาศโดย : โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ -
วันที่ประกาศ : 2019-06-20

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิติวัฒนา ศรีคราม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
เช็คผลการเรียนออนไลน์
สำนักงานฝ่าย
ภาพกิจกรรมโรงเรียนปี 2565
อื่นๆ
แบบสอบถาม
สารประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.129.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 287,512

ปฏิทิน
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
      
 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ | Gotcha | Invadido por xNot_RespondinGx | Hacked By xNot_RespondinGx | ProblemCyberTeam
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-381-171
Email : ntuschool99@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.