ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
กลุ่มสาระ / หมวดวิชา
Poll แสดงความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เว็บไซต์ www.nto.ac.th
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บทเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     เผยแพร่ผลงานครูชุติมา 

เผยแพร่ผลงานครูชุติมา
เผยแพร่ผลงานครูชุติมา  
  เผยแพร่ผลงาน เพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ นางชุติมา ศรีจำนงค์        

 เผยแพร่ผลงาน เพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ นางชุติมา ศรีจำนงค์

 

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อผู้วิจัย                 นางชุติมา  ศรีจำนงค์

ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ   2561

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4) ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สำหรับเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test Dependent Sample)

                    ผลการวิจัยพบว่า

                   1) ผลจากศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า   

                   1.1 ครูผู้สอนเน้นหลักไวยากรณ์มากเกินไป เน้นความจำที่มีรูปแบบชัดเจน แต่ในความเป็นจริงภาษาอังกฤษสำคัญที่สุดคือการสื่อสาร ครูไม่เน้นเป้าหมายการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจมากกว่าการสื่อสารให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อีกประเด็นหนึ่งคือครูผู้สอนไม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางภาษา เน้นการประเมินความรู้ตามหลักภาษาแต่ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่มีขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนไม่เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสะกดคำศัพท์และแปลความหมายไม่ได้ และนักเรียนมีทัศนคติไม่ดีต่อภาษาอังกฤษ ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งครูต้องปรับทัศนคติของนักเรียนโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

                        1.2นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำมาก ขาดทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยเฉพาะทักษะการพูด นักเรียนไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจในการพูด ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่กังวลในเรื่องของหลักไวยากรณ์มากเกินไปและนักเรียนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษ

                     1.3การจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานจะเป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาระงานที่ครูมอบหมาย ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ความสามารถทางภาษา ด้านจิตใจ ด้านสังคม ความรับผิดชอบ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายเป็นจริง สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับทักษะทางภาษาที่ผู้เรียนได้นำภาษาไปใช้จริง

                1.4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานจะเป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการเรียน รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายหาคำตอบ แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และสร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้              

                1.5 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ใช้กิจกรรมการสอนแบบ 3P (Presentation-Practice-Production) การจัดกิจกรรมสนทนาตามสถานการณ์จำลอง และการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม

                1.6 ผลจากการสอบถามหัวข้อการเรียนภาษาอังกฤษที่นักเรียนสนใจมากที่สุด จำนวน 182 คน พบว่า นักเรียนสนใจหัวข้อการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด จำนวน3 ลำดับ ได้แก่ ลำดับที่ 1 หัวข้ออาหารและเครื่องดื่ม ลำดับที่ 2 หัวข้อกิจกรรมยามว่างและความบันเทิง ลำดับที่ 3 หัวข้อภาษาต่างประเทศ

                1.7 ผลการสอบถามนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะอยู่ในระดับพอใช้ ทักษะที่นักเรียนมีความสามารถระดับดีมาก ได้แก่ ทักษะการและทักษะที่นักเรียนต้องปรับปรุงมากที่สุด ได้แก่ ทักษะการพูด

 

                   2) ผลพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า

                   2.1 รูปแบบการเรียนรู้ (PICE Model) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) หลักการ 2)วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการงานสร้าง (P) ขั้นที่ 2 ขั้นเสริมสร้างแรงบันดาลใจ (I) ขั้นที่ 3 ขั้นสรรค์สร้างงานนำเสนอ (C) ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผลลัพธ์ (E)

                   2.2 รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีประสิทธิภาพ81/83.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80ที่ตั้งไว้

                3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์หลังการใช้รูปแบบสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้รูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 และ ข้อ 3

                4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

 ************************************************

 


ประกาศโดย : โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ -
วันที่ประกาศ : 2019-08-08

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิติวัฒนา ศรีคราม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
เช็คผลการเรียนออนไลน์
สำนักงานฝ่าย
ภาพกิจกรรมโรงเรียนปี 2565
อื่นๆ
แบบสอบถาม
สารประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.129.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 287,502

ปฏิทิน
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
      
 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ | Gotcha | Invadido por xNot_RespondinGx | Hacked By xNot_RespondinGx | ProblemCyberTeam
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-381-171
Email : ntuschool99@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.