ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
กลุ่มสาระ / หมวดวิชา
Poll แสดงความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เว็บไซต์ www.nto.ac.th
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บทเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     เผยแพร่ผลงานครูชุติมา 

เผยแพร่ผลงานครูชุติมา
เผยแพร่ผลงานครูชุติมา  
  เผยแพร่ผลงาน เพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ นางชุติมา ศรีจำนงค์        

 เผยแพร่ผลงาน เพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ นางชุติมา ศรีจำนงค์

 

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อผู้วิจัย                 นางชุติมา  ศรีจำนงค์

ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ   2561

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4) ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สำหรับเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test Dependent Sample)

                    ผลการวิจัยพบว่า

                   1) ผลจากศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า   

                   1.1 ครูผู้สอนเน้นหลักไวยากรณ์มากเกินไป เน้นความจำที่มีรูปแบบชัดเจน แต่ในความเป็นจริงภาษาอังกฤษสำคัญที่สุดคือการสื่อสาร ครูไม่เน้นเป้าหมายการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจมากกว่าการสื่อสารให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อีกประเด็นหนึ่งคือครูผู้สอนไม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางภาษา เน้นการประเมินความรู้ตามหลักภาษาแต่ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่มีขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนไม่เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสะกดคำศัพท์และแปลความหมายไม่ได้ และนักเรียนมีทัศนคติไม่ดีต่อภาษาอังกฤษ ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งครูต้องปรับทัศนคติของนักเรียนโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

                        1.2นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำมาก ขาดทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยเฉพาะทักษะการพูด นักเรียนไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจในการพูด ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่กังวลในเรื่องของหลักไวยากรณ์มากเกินไปและนักเรียนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษ

                     1.3การจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานจะเป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาระงานที่ครูมอบหมาย ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ความสามารถทางภาษา ด้านจิตใจ ด้านสังคม ความรับผิดชอบ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายเป็นจริง สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับทักษะทางภาษาที่ผู้เรียนได้นำภาษาไปใช้จริง

                1.4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานจะเป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการเรียน รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายหาคำตอบ แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และสร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้              

                1.5 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ใช้กิจกรรมการสอนแบบ 3P (Presentation-Practice-Production) การจัดกิจกรรมสนทนาตามสถานการณ์จำลอง และการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม

                1.6 ผลจากการสอบถามหัวข้อการเรียนภาษาอังกฤษที่นักเรียนสนใจมากที่สุด จำนวน 182 คน พบว่า นักเรียนสนใจหัวข้อการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด จำนวน3 ลำดับ ได้แก่ ลำดับที่ 1 หัวข้ออาหารและเครื่องดื่ม ลำดับที่ 2 หัวข้อกิจกรรมยามว่างและความบันเทิง ลำดับที่ 3 หัวข้อภาษาต่างประเทศ

                1.7 ผลการสอบถามนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะอยู่ในระดับพอใช้ ทักษะที่นักเรียนมีความสามารถระดับดีมาก ได้แก่ ทักษะการและทักษะที่นักเรียนต้องปรับปรุงมากที่สุด ได้แก่ ทักษะการพูด

 

                   2) ผลพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า

                   2.1 รูปแบบการเรียนรู้ (PICE Model) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) หลักการ 2)วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการงานสร้าง (P) ขั้นที่ 2 ขั้นเสริมสร้างแรงบันดาลใจ (I) ขั้นที่ 3 ขั้นสรรค์สร้างงานนำเสนอ (C) ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผลลัพธ์ (E)

                   2.2 รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีประสิทธิภาพ81/83.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80ที่ตั้งไว้

                3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์หลังการใช้รูปแบบสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้รูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 และ ข้อ 3

                4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

 ************************************************

 


ประกาศโดย : โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ -
วันที่ประกาศ : 2019-08-08

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิติวัฒนา ศรีคราม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
เช็คผลการเรียนออนไลน์
สำนักงานฝ่าย
ภาพกิจกรรมโรงเรียนปี 2565
อื่นๆ
แบบสอบถาม
สารประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.91.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 347,042

ปฏิทิน
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 2425 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 เมษายน 2567
      
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-381-171
Email : ntuschool99@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.